Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmennus

Mitä se on?

Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­nus on kun­tou­tus­muo­to, joka tar­jo­aa jous­ta­via tapo­ja asiak­kaan tai­to­jen kehit­ty­mi­seen, esim.

 • toi­min­nan ohjauk­sen taitoihin
 • sosi­aa­li­siin tai­toi­hin ja
 • itse­tun­non rakentumiseen.

Val­men­nus on ennal­taeh­käi­se­vää ja toi­min­ta­ky­kyä yllä­pi­tä­vää ja edis­tä­vää toi­min­taa ja se toteu­tuu

 • val­men­net­ta­van vah­vuuk­siin perus­tu­val­la käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä ohjauk­sel­la sekä
 • suun­ni­tel­mal­li­sel­la ja tavoit­teel­li­sel­la työs­ken­te­lyl­lä asiak­kaan voi­ma­va­ro­jen mukaan.

Se aut­taa

 • toi­mi­vien tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa ja saavuttamisessa
 • val­men­net­ta­vaa löy­tä­mään rat­kai­su­ja, vaih­toeh­to­ja ja väli­nei­tä ongel­miin ja haas­tei­den kans­sa elämiseen
 • myön­tei­sen elä­män­ta­ri­nan rakentamisessa.

Se vah­vis­taa

 • val­men­net­ta­van voi­ma­va­ro­ja, osaa­mis­ta, tai­to­ja ja uuden oppi­mis­ta sekä

Se edis­tää

 • val­men­net­ta­van arjen- ja elä­män­hal­lin­nan tai­to­ja ja sekä tukee siir­ty­mä- ja nivelvaiheita.

 

Se lisää

 • onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia ja elä­män hal­lin­nan tun­net­ta sekä
 • myön­tei­siä tunnekokemuksia.

Se tukee

 • itse­näi­syyt­tä ja osallisuutta.

Kenel­le se on?

Val­men­nus sopii kai­ke­ni­käi­sil­le henkilöille,

 • joil­la haas­tee­na tai piir­tei­nä on ADHD/ADD
 • Autis­min kirjo/Aspergerin oireyhtymä
 • Tou­ret­ten oireyhtymä
 • Kie­lel­li­set erityisvaikeudet

Se sopii myös

 • aivovamma‑, mie­len­ter­veys- ja päihdekuntoutujille
  niin yksi­löil­le, pareil­le, per­heil­le, ryh­mil­le kuin ver­kos­toil­le­kin.

Kuka tekee?

Rat­kai­su­kes­kei­sen neu­rop­sy­kiat­ri­sen val­men­ta­jan laa­tu­kri­te­ris­töön kuu­lu­vat

 1. kas­va­tus-/ope­tus, sosi­aa­li- tai ter­vey­sa­lan opis­to­ta­soi­nen ammattitutkinto
 2. riit­tä­vän laa­du­kas neu­rop­sy­kiat­ri­sen val­men­ta­jan kou­lu­tus sekä
 3. vähin­tään vii­den vuo­den työ­ko­ke­mus eri­tyis­las­ten, ‑nuor­ten tai ‑aikuis­ten kans­sa toimimisesta.

Nämä laa­tu­kri­tee­rit ovat minulla.
Neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­ta­ja toi­mii osa­na moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä, jota teh­dään val­men­net­ta­van hyväksi.

Miten sitä toteutetaan?

Neu­rop­sy­kiat­ri­sen val­men­nuk­sen mene­tel­mi­nä ovat

 • rat­kai­su­kes­kei­nen, vah­vuuk­siin perus­tu­va, kon­kreet­ti­nen ohjaus
 • arjen toi­min­to­jen harjoittelu
 • haas­tat­te­lut ja tukikeskustelu
 • kan­nus­tus, myön­tei­syys ja onnis­tu­mis­ten esil­le nos­ta­mi­nen sekä
 • eri­lai­set toi­min­nal­li­set tuo­kiot lei­kin, draa­man, piir­tä­mi­sen ja kuvi­tuk­sen avulla.

Val­men­nuk­ses­ta laa­di­taan val­men­nus­so­pi­mus pal­ve­lun­tar­joa­jan ja asiak­kaan kes­ken ja sitä toteu­te­taan val­men­nus­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Val­men­nus tapah­tuu yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­ty­nä tuke­na asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Val­men­nus toteu­te­taan (suun­taa-anta­vas­ti)

 • noin 30–90 minuu­tin valmennustapaamisina
 • noin 4–8 ker­taa kuukaudessa
 • noin 3–24 kuu­kau­den ajan.
 • Val­men­nus voi­daan pitää asiak­kaan omas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä tai erik­seen sovi­tus­sa paikassa.

Mis­sä ver­kos­tos­sa toimitaan?

Val­men­net­ta­va tuli­si näh­dä psyyk­ki­se­nä, fyy­si­se­nä ja sosi­aa­li­se­na koko­nai­suu­te­na, joka toi­mii osa­na yhteis­kun­taa. Val­men­nus tuli­si­kin vie­dä sii­hen eli­nym­pä­ris­töön, jos­sa val­men­net­ta­va toi­mii ja mis­sä ympä­ris­tös­sä val­men­nuk­sel­le on tar­vet­ta. Val­men­nus on sekä yksi­lö- että ympä­ris­tö­kes­keis­tä.

Neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­nus voi­daan toteuttaa

 • asiak­kaan itsen­sä mak­sa­ma­na tai
 • sii­hen voi saa­da mak­susi­tou­muk­sen esim. sosi­aa­li­toi­mes­ta, perus­ter­vey­den­huol­los­ta tai TE-keskukselta.

Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­nus tuli­si näh­dä osa­na ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lua sekä osa­na kun­nis­sa toteu­tet­ta­vaa per­he­työ­tä tai nii­tä täy­den­tä­vä­nä palveluna.

Per­he­työl­lä tar­koi­te­taan lap­si­per­heil­le jär­jes­tet­tä­vää ennal­taeh­käi­se­vää, koko­nais­val­tais­ta, suun­ni­tel­mal­lis­ta ja pit­kä­jän­teis­tä tuke­mis­ta. Per­he­työs­sä koros­tu­vat per­hei­den elä­män­hal­lin­nan ja omien voi­ma­va­ro­jen käyt­töön­o­ton tuki sekä arjes­sa sel­viy­ty­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen. Per­he­työ voi liit­tyä van­hem­muu­den tuke­mi­seen, las­ten hoi­don ja kas­va­tuk­sen ohjaa­mi­seen, kodin arjen ja arki­ru­tii­nien hal­lin­taan, per­heen toi­min­ta­ky­vyn vah­vis­ta­mi­seen uusis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, per­heen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen tuke­mi­seen ja sosi­aa­lis­ten ver­kos­to­jen laa­jen­ta­mi­seen ja syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn. Per­he­työ­tä voi­daan toteut­taa esim. per­he­ta­paa­mi­si­na, per­heen ja lap­sen kes­kus­te­lui­na, koti­käyn­tei­nä, ryh­mä­toi­min­ta­na ja perhekuntoutuksena.

Lähi­hoi­ta­jan anta­mat palvelut

Mitä se on?

Lähi­hoi­ta­jan työ on

 • koko­nais­val­tais­ta hoitamista
 • ter­vey­den edistämistä
 • sai­rauk­sien ennaltaehkäisyä
 • sai­raan ihmi­sen hoi­toa ja tukemista
 • kun­tou­tus­ta sekä
 • kuo­le­van poti­laan ja omais­ten tukemista.

Lähi­hoi­ta­ja osal­lis­tuu myös

 • lää­ke­hoi­toon
 • mit­taa kuu­meen, veren­so­ke­rin ja verenpaineen.

Hoi­to­työ­hön kuu­luu esi­mer­kik­si poti­laan auttamista

 • ruo­kai­lus­sa
 • pesus­sa
 • pukeu­tu­mi­ses­sa ja
 • liik­ku­mi­ses­sa ja ulkoilussa.

Tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa poti­las­ta mah­dol­li­sim­man oma­toi­mi­seen sel­viy­ty­mi­seen.

Kenel­le se on?

Lähi­hoi­ta­jan pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joi­den toi­min­ta­ky­ky on sii­nä mää­rin hei­ken­ty­nyt, että he tar­vit­se­vat päi­vit­täi­sis­tä toi­mis­ta sel­viy­tyäk­seen lähi­hoi­ta­jan apua.

Avun tar­ve voi liit­tyä niin

 • psyyk­ki­siin
 • sosi­aa­li­siin
 • hen­ki­siin kuin
 • fyy­si­siin­kin tarpeisiin.

Avun tar­ve voi olla

 • het­kel­lis­tä tai
 • pit­kä­ai­kais­ta.

Sitä voi­daan tar­vi­ta vuo­ro­kau­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta. Olen­kin val­mis tar­joa­maan lähi­hoi­ta­jan pal­ve­lu­ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti sopi­muk­sen mukaan.

Kuka tekee?

Lähi­hoi­ta­jan pal­ve­lu­ja antaa mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­hön eri­kois­tu­nut lähihoitaja.

Miten sitä toteutetaan?

 • Lähi­hoi­ta­ja jal­kau­tuu asiak­kaan kotiin.
 • Lähi­hoi­ta­jan pal­ve­lu­ja toteu­te­taan asia­kas­läh­töi­ses­ti eril­li­sen hoi­to- ja/tai pal­ve­lu- ja/tai kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Lähi­hoi­ta­jan anta­mat pal­ve­lut voi­vat olla osa­na kun­nan anta­maa sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­ja tai osa­na perus­ter­vey­den­hoi­toa tai se tuli­si näh­dä nii­tä täy­den­tä­vä­nä palveluna.

Kou­lu­tus­pal­ve­lut

Mitä se on?

Tar­joan asian­tun­ti­ja­luen­to­ja eri asiakasryhmille.

 • Uusim­mal­la koulutuksella
 • toi­mi­mal­la eri yhdis­tyk­sis­sä ja
 • ver­kos­toi­tu­mal­la saan uusin­ta tie­toa psy­koe­du­kaa­tios­ta, annet­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta ja vertaistuesta.

Kenel­le se on?

Em. tie­toa voin jakaa

 • val­men­net­ta­vil­le
 • hoi­vat­ta­vil­le
 • näi­den hen­ki­löi­den lähei­sil­le ja
 • ver­kos­tos­sa toimiville.

Kuka tekee?       

Luennoitsija/kouluttaja on

 • kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, jon­ka pää­ai­nee­na on eri­tyis­pe­da­go­giik­ka ja sivuai­nee­na psy­ko­lo­gia ja yrittäjyys.

Olen myös

 • mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn lähihoitaja
 • neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmentaja
 • kou­lun­käyn­tia­vus­ta­ja

Miten sitä toteutetaan?

Tar­joan asian­tun­ti­juut­ta­ni kasvatus‑, ter­veys- ja sosi­aa­lia­lan opis­ke­li­joil­le ja toi­mi­joil­le heil­le jär­jes­te­tyil­lä koulutuspäivillä.

Mis­sä ver­kos­tos­sa toimitaan?

Kou­lu­tus­ta­pah­tu­mia tar­joan eri ryhmille

 • kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jil­le tai niik­si opiskeleville
 • tule­vil­le lähi­hoi­ta­jil­le ja
 • neu­rop­sy­kiat­ris­ta val­men­nus­ta saa­vil­le ja sitä saa­vien ver­kos­toil­le. Myös
 • eri yhdis­tyk­sil­le ja/tai nii­den kaut­ta voi­daan tar­jo­ta kou­lu­tus­tuo­kioi­ta yhdis­tys­ten jäse­nis­töl­le sekä
 • kai­kil­le asias­ta kiinnostuneille.