Olen Sir­pa Väisänen,

 • Kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri (eri­tyis­pe­da­go­giik­ka)
 • Rat­kai­su­kes­kei­nen neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmentaja
 • Mie­len­ter­veys ja päih­de­työn lähihoitaja
 • Kou­lun­käyn­tia­vus­ta­ja
 • Yli­opis­to­ta­soi­sen yrit­tä­jä­kou­lu­tuk­sen saa­nut yrittäjä

 jol­la on vuo­sien työ­ko­ke­mus eri­tyis­las­ten ja ‑nuor­ten kans­sa työs­ken­te­lys­tä. Olen toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä, kou­lun­käyn­tia­vus­ta­ja­na, luo­kan- ja eri­tyi­so­pet­ta­ja­na, kou­lu­asian­suun­nit­te­li­ja­na sekä lähihoitajana.

Teen myös vapaa­eh­tois­ta yhdis­tys­toi­min­taa ja olenkin

 • Neu­rop­sy­kiat­ri­set val­men­ta­jat ry:n hal­li­tuk­sen jäsen ja sen yhdis­tyk­sen laa­tu­kri­tee­rit täyt­tä­vä neu­rop­sy­kiat­ri­nen valmentaja
 • Poh­jois-Savon neu­ro­lo­gi­set eri­tyis­vai­keu­det ja autis­mi­kir­jo­yh­dis­tys Eijs­vei­keet ry:n hal­li­tuk­sen jäsen. 

Tämä yhdis­tys­toi­min­ta vah­vis­taa myös kol­man­nen sek­to­rin toi­min­nan huo­mioi­mi­sen työs­sä­ni psy­koe­du­kaa­tios­sa, ver­tais­tues­sa, sopeu­tu­mis­val­men­nus­kurs­seis­sa, kou­lu­tuk­sis­sa ja eri­lai­sis­sa tapahtumissa.

 

Yri­tyk­sen tar­joa­mat palvelut:

Yri­tys­toi­min­ta­ni on Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ilmoi­tuk­sen varais­ta sekä itse­näi­sen ter­vey­den­huol­lon amma­tin­har­joit­ta­mis­ta että yksi­tyis­tä sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta. Pal­ve­luis­sa­ni koros­tan asia­kas­läh­töi­syyt­tä, rat­kai­su­kes­kei­syyt­tä ja ennal­taeh­käi­syä moniam­ma­til­li­ses­ti. Toi­min­ta­ni perus­pi­la­ri­na on empaat­ti­nen työ­ote, ja eet­ti­set peri­aat­teet:

 • toi­sen kunnioittaminen
 • itse­mää­rää­mi­soi­keus
 • oikeu­den­mu­kai­suus
 • tasa-arvoi­suus
 • luot­ta­mus
 • vas­tuul­li­suus ja
 • yhtei­söl­li­syys.