NEP­SY-val­men­nus ja Hoi­va­pal­ve­lut Sir­pa Väisänen

on vuon­na 2016 perus­tet­tu yri­tys, joka tarjoaa

1

Rat­kai­su­kes­keis­tä neu­rop­sy­kiat­ris­ta valmennusta

2

Lähi­hoi­ta­jan

Mie­len­ter­veys- ja päihdetyön,

Las­ten ja nuor­ten kas­va­tuk­sen ja hoidon

ammat­ti­tai­to­vaa­ti­muk­siin
perus­tu­vaa hoi­va­pal­ve­lua sekä

3

Kou­lu­tus­ta eri­tyis­pe­da­go­gii­kan alalta.

Yri­tyk­sen toi­mi­paik­ka sijait­see Kuo­pios­sa ja
sen toi­mia­lu­ee­seen
kuuluvat:

Kuo­pio, Sii­lin­jär­vi, Kaa­vi, Tuus­nie­mi, SiunSote

NEP­SY-val­men­nus ja Hoi­va­pal­ve­lut Sir­pa Väisänen

on vuon­na 2016 perus­tet­tu yri­tys, joka tarjoaa

1 Rat­kai­su­kes­keis­tä neu­rop­sy­kiat­ris­ta valmennusta

2 Lähi­hoi­ta­jan (mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn) ammat­ti­tai­to­vaa­ti­muk­siin perus­tu­vaa hoi­va­pal­ve­lua sekä

3 Kou­lu­tus­ta eri­tyis­pe­da­go­gii­kan alal­ta. Yri­tyk­sen toi­mi­paik­ka sijait­see Kuo­pios­sa ja sen
toi­mia­lu­ee­seen kuuluvat:
Kuo­pio, Sii­lin­jär­vi, Kaa­vi, Tuus­nie­mi, SiunSote

Tar­joa­ma­ni pal­ve­lut tuli­si näh­dä Lap­si- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­man (nk. LAPE-han­ke) mukai­si­na pal­ve­lui­na, joi­den pain­opis­tea­luei­na ovat

  • lap­si- ja perhekeskeisyys
  • ennal­taeh­käi­sy
  • var­hai­nen tuki ja hoito
  • kor­jaa­vien toi­men­pi­tei­den väheneminen
  • pal­ve­lui­den oikea-aikai­suus ja
  • pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kustannustehokkuus.

Myös minun toi­min­taa­ni ohjaa samat pääperiaatteet:

  1. Lap­sen oikeu­det ja lap­sen etu
  2. Las­ten, nuor­ten ja per­hei­den omien voi­ma­va­ro­jen vahvistaminen
  3. Lap­si- ja perhelähtöisyys
  4. Per­hei­den monimuotoisuus
Yri­tyk­se­ni halu­aa pro­fi­loi­tua per­hei­den, nuor­ten ja las­ten tuke­mi­seen voi­ma­va­ra­läh­töi­ses­ti. Jal­kau­dum­me nii­hin ympä­ris­töi­hin, mis­sä avun tar­vet­ta esiin­tyy. Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­nis­ta — niin psyyk­ki­ses­tä, fyy­si­ses­tä kuin sosi­aa­li­ses­ta­kin. Eri­tyi­sen lähel­lä sydän­tä­ni on eri­tyis­las­ten ja –nuor­ten hyvin­voin­ti ja hei­dän tuke­mi­nen riit­tä­vän moni­puo­li­ses­ti ja oikea-aikai­ses­ti unoh­ta­mat­ta hei­dän per­hei­tään ja nii­den tuke­mis­ta yhtäaikaisesti.

Usein lap­set saa­vat tukea kou­lun­käyn­tiin­sä esim. eriyt­tä­mäl­lä ja avus­ta­jan tuke­ma­na. Mie­les­tä­ni tämä tuki ei rii­tä tänä päi­vä­nä, vaan tukea tuli­si lisä­tä kotiin annet­ta­val­la tuel­la –läk­sy­jen ja kokei­sin lukuun nimeen omaan tuke­mal­la nii­den tai­to­jen kehit­ty­mis­tä. Ensin tuli­si näyt­tää mal­lia, miten läk­syt ja kokei­siin lue­taan ja sit­ten anta­mal­la käy­tän­nön vink­ke­jä ja har­joit­te­le­mal­la em. tai­to­ja, jot­ta ne tai­dot muo­tou­tui­si­vat kou­lu­lai­sen omik­si rutii­neik­si hänen vah­vuuk­sia tukemalla.

Pidän­kin tär­keä­nä moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä näi­den nuor­ten tuke­mi­ses­sa. Täs­sä yhte­nä yhteis­työ­muo­to­na näen anta­ma­ni neu­rop­sy­kiat­ri­sen val­men­nuk­sen ja per­he­työn. Neu­rop­sy­kiat­ri­sen val­men­nuk­se­ni vah­vuuk­sia onkin oppiai­ne­si­säl­tö­jen osaa­mi­nen, joten kou­lun­käyn­nin tuke­mi­nen koto­na ja kou­lus­sa on ammat­tio­saa­mi­se­ni vah­vuus. Näin teh­den per­heen voi­ma­va­rat jakau­tu­vat tasai­sem­min kaik­kien per­heen­jä­sen­ten hyvin­voin­nin tukemiseksi.